Zásady ochrany osobných údajov

Z

Posledná zmena: 16. 03. 2020.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nájdete na tejto stránke.

Hlavným cieľom spracovania vašich osobných údajov je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám správu a my vám radi pomôžeme.

Kto je správca vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť prevádzkujúca tieto webstránky, ktorou je: Pine Tree Enterprises, s.r.o., so sídlom na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO spoločnosti je 46852069. Spoločnosť je platcom DPH pod daňovým číslom SK2023606640.

Aké osobné údaje spracovávame

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje – e-mailová adresa.
 • Súbory Cookies – malé súbory umiestnené na pevnom disku vášho počítača, vďaka ktorým je možné vás identifikovať ako jednotlivca v rámci prehliadaných webstránok, aby sa ponúkaná služba mohla prispôsobiť na mieru a zapamätať si vaše preferencie.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké produkty alebo služby ste si od nás zakúpili v minulosti, čo vás najviac na našich stránkach zaujíma, ako dlho a ako často naše stránky používate, na ktoré prvky klikáte, ako so stránkami pracujete, kde ste sa o nás po prvýkrát dozvedeli, apod.
 • Technické a geolokačné údaje – IP adresy, verzia prehliadača a operačného systému, označenie používaného zariadenia.

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z vášho prehliadača alebo z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať, napríklad Facebook.

Na aké účely sa poskytuje súhlas pre spracovanie osobných údajov

Súhlas sa poskytuje na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ či prostredníctvom našich webstránok,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

Prečo dochádza k profilovaniu

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy a webové aplikácie. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické profilovanie osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.

Kto môže mať k vašim údajom prístup

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Ide o subjekty, ktoré zabezpečujúce riadny chod našej spoločnosti (napr. účtovníci) alebo nám pomáhajú so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. Facebook alebo Google). Sprostredkovatelia sú v každom prípade tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako sú údaje uchované

Spracovanie a uloženie údajov je chránené rôznymi opatreniami, napríklad heslami, šifrovaním, pravidelným zálohovaním, aktualizáciami bezpečnostných systémov a priebežným dbaním o bezpečnosť techniky. Údaje sú uložené na dátových serveroch splňujúcich bezpečnostný štandard TIER 4, ktoré patria hostingovej spoločnosti Savana.cz s.r.o. v Českej republike. Prenos údajov je šifrovaný pomocou SSL/TLS.

Ako môžete uchovanie a použitie týchto údajov ovplyvniť

V prípade, že chcete zrušiť zasielanie noviniek a obchodných ponúk, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz v každej takej emailovej správe alebo nám napísať na vyššie spomenutú emailovú adresu. V prípade, že chcete zrušiť svoj používateľský účet na našich stránkach a vymazať svoje osobné údaje, alebo svoje osobné údaje zmeniť, stačí nám napísať prostredníctvom kontaktného formulára.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípadoch máme povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené: Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
 • Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti: Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.